Posiedzenie Rady Muzeum kończące V kadencję

W dniu 24 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie, do zadań której należy sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa oraz nad realizacją celów statutowych, jak także ocenianie przedkładanych przez dyrektora sprawozdań rocznych i opiniowanie planów pracy.

W obradach, którym przewodniczył dr hab. Grzegorz Berendt, udział wzięli: Agnieszka Kowalska, dr Janusz Marszalec, kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowki, prof. dr hab. Mieczysław Nurek, dr Tomasz Snarski, dr hab. Janusz Trupinda oraz kadra kierownicza Muzeum Stutthof. Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2018 oraz pozytywnie zaopiniowała plan pracy na rok bieżący. Podczas dyskusji członkowie Rady podjęli tematy związane z sytuacją finansową Muzeum Stutthof, prowadzoną działalnością podstawową oraz w sposób szczególny skupili się nad poznaniem koncepcji scenariusza wystawy głównej w tworzonym Oddziale - Muzeum Piaśnickim w Wejherowie.
Spotkanie było ostatnim posiedzeniem w V kadencji Rady, w związku z tym dyrektor Piotr Tarnowski wyraził wdzięczność członkom za opiniowanie, wsparcie, a przede wszystkim za zaangażowanie w działalność Muzeum Stutthof. Wszyscy uczestnicy posiedzenia w sposób szczególny podziękowali prof. dr. hab. Mieczysławowi Nurkowi, wieloletniemu członkowi i Przewodniczącemu Rady, który ze względów osobistych nie będzie się ubiegał o powołanie na następną kadencję.

Galeria zdjęć