Zeszyty Muzeum Stutthof

Do państwa dyspozycji oddajemy 8 numerów wydawnictwa Muzeum Stutthof, niedostępnych już w sprzedaży, które umożliwią zapoznanie się z różnorodną problematyką okresu II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim.

Pierwszy numer wydawnictwa „Stutthof. Zeszyty Muzeum”. ukazał się w 1976 r. Wydawnictwu temu nadano profil badawczy, zgodny tematycznie i chronologicznie z ustaleniami statutowymi Muzeum Stutthof. Publikowane w poszczególnych numerach zeszytów artykuły dotyczą ściśle historii obozu koncentracyjnego Stutthof i jego podobozów, historii Pomorza Gdańskiego w latach 1918 – 1939, a zwłaszcza stosunków polsko – niemieckich i polsko – gdańskich oraz historii Pomorza Gdańskiego w latach wojny i okupacji 1939 – 1945, ze szczególnym uwzględnieniem procesu martyrologii ludności polskiej i lokalnego ruchu oporu. Zgodnie z tymi założeniami ukazało się szereg opracowań naukowych pogłębiających wiedzę z tego zakresu. Ich autorami są pracownicy naukowi Muzeum Stutthof oraz inni historycy, zajmujący się pracą badawczą w zakresie tej tematyki. Ostatni, 10 numer zeszytów, ukazał się w 1999 r.(aktualizacja: http://stutthof.org/node/613)

Zeszyt nr 1
Zeszyt 1- spis treści, recenzje i omówienia, kronika wydarzeń
Stanisław Kamiński- Nadanie obozowi koncentracyjnemu Stutthof statusu obozu państwowego.
Mirosław Gliński- Organizacja i obsada personalna szpitala w obozie koncentracyjnym Stutthof.
Miron Kłusak- Zachorowalność więźniów, jej przyczyny i lecznictwo w obozie koncentracyjnym Stutthof w latach 1939-1945.
Konrad Ciechanowski- Militarne aspekty Pomorskiego Ruchu Oporu w latach II Wojny Światowej.
Gabriel Kozłowski- Niektóre dane do statystyki zatrudnienia jeńców wojennych w gospodarce okręgu Gdańsk- Prusy Zachodnie w latach 1939-1942.
Andrzej Gąsiorowski- Harcerstwo na pomorzu w okresie II Wojny Światowej.


Zeszyt nr 2
Zeszyt 2- spis treści
Alina Kilian, HITLEROWSKIE DĄŻENIA DO POZBAWIENIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO LUDNOŚCI POMORZA GDAŃSKIEGO JAKO NARUSZENIE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
Andrzej Gąsiorowski, ROLA ANKIETY W PRACACH MUZEUM STUTTHOF
Bogdan Chrzanowski, ZARYS STRUKTURY SZP-ZWZ-AK NA POMORZU GDAŃSKIM W ŚWIETLE WYDAWNICTWA ARMIA KRAJOWA W DOKUMENTACH
Edmund Benter, POMNIK-GŁÓWNY AKCENT UPAMIĘTNIENIA BYŁEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO STUTTHOF W SZTUTOWIE
Janina Grabowska, DZIECI I WIĘŹNIOWIE MAŁOLETNI W OBOZIE KONCENTRACYJNYM STUTTHOF
Konrad Ciechanowski, ZAKAZ UŻYWANIA JĘZYKA POLSKIEGO NA POMORZU W LATACH OKUPACJI HITLEROWSKIEJ
Krzysztof Dunin-Wąsowicz, TRANSPORTY WARSZAWSKIE W STUTTHOFIE
Krzysztof Steyer, Z PRPBLEMATYKI UCIECZEK Z KL STUTTHOF
Maria Przyłucaka, PRACA PRZYMUSOWA W OBOZIE KONCENTRACYJNYM STUTTHOF
MATERIAŁY-Mirosław Gliński, STUTTHOF OBOZEM PRACY WYCHOWAWCZEJ OD 1 X 1941 do 7 I 1942
RECENZJE I OMÓWIENIA
KRONIKA WYDARZEŃ


Zeszyt nr 3
Zeszyt 3- spis treści
WSTĘP- Mirosław Gliński- ZESZYT 3
ROZDZIAŁ I- ZESZYT 3
ROZDZIAŁ II- ZESZYT 3
ROZDZIAŁ III- ZESZYT 3
ROZDZIAŁ IV- ZESZYT 3
ROZDZIAŁ V- ZESZYT3
ZAKOŃCZENIE- ANEKS- OBJASNIENIA SKRÓTÓW- zeszyt 3
BIBLIOGRAFIA itd.- zeszyt 3
KRONIKA WYDARZEŃ- ZESZYT 3
RECENZJE I OMÓWIENIA- ZESZYT 3Zeszyt nr 4
Zeszyt 4-spis treści
Alina Kilian, POŁOŻENIE PUBLICZNO- PRAWNE LUDNOŚCI POMORZA GDAŃSKIEGO W OKRESIE OKUPACJI WOJSKOWEJ (1 IX 1939-25 X 1939)
Andrzej Gąsiorowski, POMORZE GDAŃSKIE W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ W ŚWIETLE KONSPIRACYJNEGO PERIODYKU-ZIEMIE ZACHODNIE RZECZYPOSPOLITEJ
Bogdan Chrzanowski, EKSTERMINACJA LUDNOŚCI POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ NA TERENACH PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA I BIAŁOSTOCCZYZNY W SWIETLE AKT DELEGATURY RZĄDU RP NA KRAJ
Edwin Kęsik, DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEJ KOMISJI BADANIA ZBRODNI HITLEROWSKICH W POLSCE
Konrad Ciechanowski, MATERIAŁY DO HISTORII RUCHU OPORU NA POMORZU GDAŃSKIM W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ W ZASOBACH ARCHIWUM MUZEUM
Krzysztof Steyer, PROBLEMATYKA HITLEROWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH W POLSKIM FILMIE FABULARNYM
KRONIKA WYDARZEŃ- ZESZYT 4
MATERIAŁY- ZESZYT 4
RECENZJE I OMÓWIENIA- ZESZYT 4Zeszyt nr 5
Zeszyt 5- spis treści
Andrzej Gąsiorowski- SZARE SZEREGI W GDYNI
Bogdan Chrzanowski- ORGANIZACJA SIECI PRZERZUTÓW DROGĄ MORSKĄ Z POLSKI DO SZWECJI W LATACH OKUPACJI HITLEROWSKIEJ (1939-1945)
Bogdan Chrzanowski-JÓZEF OLSZEWSKI (1909-1942)
Konrad Ciechanowski- HITLEROWSKI OBÓZ W GDAŃSKU- NOWYM PORCIE 1 IX 1939 - 1 IV 1940
Marek Orski- FRANCUZI W OBOZIE KONCENTRACYJNYM STUTTHOF (1941-1945)
RECENZJE I OMÓWIENIA-Zeszyt 5
MATERIAŁY-Zeszyt 5
KRONIKA WYDARZEŃ- Zeszyt 5


Zeszyt nr 6
Zeszyt 6- spis treści
Bogdan Chrzanowski, Andrzej Gąsiorowski- WYWIAD ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ- ARMI KRAJOWEJ NA POMORZU
Konrad Ciechanowski- POBÓR POLAKÓW Z POMORZA GDAŃSKIEGO DO ARMII NIEMIECKIEJ I ZMILITARYZOWANYCH ODDZIAŁÓW ROBOCZYCH W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
Krzysztof Steyer- SAMOOBRONA, SABOTAŻ I INNE FORMY OPORU WIĘŹNIÓW W OBOZIE KONCENTRACYJNYM STUTTHOF
MATERIAŁY- M.Gliński- ZAŁOGA OBOZU KONCENTRACYJNEGO STUTTHOF
KRONIKA WYDARZEŃ
RECENZJE I OMÓWIENIA


Zeszyt nr 7
Zeszyt nr 7


Zeszyt nr 8
Zeszyt 8- SPIS TREŚCI
Zeszyt 8- MATERIAŁY część I
Zeszyt 8- MATERIAŁY część II
Zeszyt 8- RECENZJE I OMÓWIENIA
Zeszyt 8- KRONIKA WYDARZEŃ/bl, dd, wl, ak/