Digitalizacja

Prace nad digitalizacją zasobu archiwalnego Muzeum rozpoczęły się na początku lat 90-tych ubiegłego wieku i prowadzone są systematycznie aż do chwili obecnej. Prowadzone są dwukierunkowo. Zmierzają do opracowania, w oparciu o oprogramowanie Memoarch, dokumentacji poobozowej i tym samym stworzenia możliwości łatwego i szybkiego dotarcia do informacji w niej zawartej oraz zabezpieczenia archiwaliów poprzez ich skanowanie. Przedmiotem opracowania stały się księgi ewidencyjne więźniów, listy transportowe, wykazy więźniów przenoszonych do innych obozów, wykazy więźniów zwalnianych z obozu, wypisywanych ze szpitala, księgi zgonów USC, wykaz zmarłych więźniów pochowanych na cmentarzu „Zaspa” w Gdańsku, kwestionariusze personalne więźniów. Prace digitalizacyjne obejmują również Zbiory ikonograficzne.