Zbiory ikonograficzne

Nawiązując do historii:
Zbiory Archiwum Muzeum Stutthof zaczęto gromadzić już w chwili powstania muzeum Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia
12 marca 1962 r. W celu uporządkowania, konserwacji i zabezpieczenia obiektów po byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof, prowadzenia działalności oświatowej i naukowo-badawczej nad zagadnieniami związanych z historią obozu i tematami pokrewnymi - powołano w Muzeum Dział Naukowo-Badawczy w skład którego weszły:
1. Pracownia badań nad historią KL Stutthof,
2. Archiwum,
3. Dział Zbiorów,
4. Biblioteka,
5. Pracownia Fotograficzna

Archiwum.
Wspólnie Muzeum Stutthof z Kustoszem Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku mgr Czesławem Stodolnym opracowano schemat organizacyjny Archiwum, który został zatwierdzony przez Dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku – dr Rocha Marciniaka. Następnie zasady te Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Stutthof mgr Tadeusza Matusiaka wprowadzono do życia dzieląc Archiwum Muzeum na:
1. Archiwum Dokumentów,
2. Archiwum Mikrofilmów,
3. Archiwum Ikonograficzne
Głównym zadaniem Archiwum było i jest nadal gromadzenie wszelkich dokumentów
i materiałów ( ikonografii i artefaktów) związanych z byłym niemieckim obozem koncentracyjnym Stutthof. Konserwacja i opracowanie archiwalne oraz naukowe posiadanych zbiorów. Obowiązkiem jest też dokumentowanie działalności Muzeum Stutthof .Realizowana tych wszystkich zadań ma również służyć osobom zainteresowanym, a więc udostępnianie w szerokim zakresie. Ten ogrom zadań nie byłby możliwy, gdyby nie wystosowany apel do byłych więźniów Stutthofu i ich rodzin, o przekazywanie lub udostępnianie, celem wykonania reprodukcji, fotokopii, posiadanych zdjęć, dokumentów, listów i innych przedmiotów dotyczących KL Stutthof lub innych obozów. Ten apel spowodował, że zaczęło napływać od więźniów i ich rodzin szereg ofiarowanych dla naszego Muzeum cennych dokumentów, zdjęć i innych przedmiotów. Jednymi z cenniejszych eksponatów, a jednocześnie dokumentami świadczącymi o tym co się wydarzyło w KL Stutthof był przekazany przez Mecenasa B. Brulińskiego z Gdańska Album SS ( sygn. I-IF-1 ) ze zdjęciami z okazji wizyty H. Himmlera w obozie Stutthof 23 listopada 1941 r.

Współczesność.
Rozwój cyfrowych technik informacyjnych w jakiś sposób dokonuje w społeczeństwie przemiany i niesie potrzebę kopiowania danych z nośników tradycyjnych na nośniki elektroniczne. Przed takim wyzwaniem stoi Archiwum Ikonograficzne Muzeum Stutthof, dysponujące znaczną ilością materiałów w postaci „analogowej” – negatywy (głównie), zdjęcia, albumy. Konwersja takiego zasobu do postaci cyfrowej odbywa się już od kilku lat w ramach stanowiska pracy. „Digitalizacja” i sposób przepisywania polega na skanowaniu i przenoszenia z zeszytów sygnatur informacji (opisywanie sygnatur skanów i ich treści w bazie Memoarch – Zbiory ikonograficzne). Z uwagi na znikome, często śladowe ilości informacji dot. sygnatur w niektórych przypadkach , brak źródła pochodzenia, a za tym ustalenie praw autorskich i majątkowych, powodują pewne utrudnia w pracy nad wprowadzeniem danych do bazy. Można przyjąć, że w zbiorach ikonograficznych wielkość zbioru z nadanymi sygnaturami sięga rzędu ok. 10.000 ( razem zdjęcia historyczne i współczesne), a szacuje się wszystkiego ( w tym już zdjęcia cyfrowe i zaległe nie ze skanowane materiały analogowe na ok. 30 tyś.).

Korzystanie z zasobu umieszczonych fotografii w bazie MEMOARCH, a częściowo udostępnionych na stronie www.stutthof.org

Funkcjonowanie Archiwum Ikonograficznego zorganizowano na podstawie opracowanego schematu tematycznego zbiorów (dokumentów) ikonograficznych. Nadano główne hasła
i podhasła pod którymi dokonuje się szczegółowego przypisania dokumentu fotografii danemu tematowi historycznemu bądź też współczesnemu (obecna działalność muzeum). Załącznik – Schemat Tematyczny.